Medea 2000


Časopis MEDEA, ročník 2000


ŠTÚDIE

MAREK MEŠKO: Konštantínopol a jeho miesto v politickej ideológii včasnej Byzancie v 4. až 7. storočí

VRATISLAV ZERVAN: Výboje Karola Veľkého proti Avarom

MAREK ĎURČO: Postavenie pristaldov a kráľovského človeka (homo regius) v uhorskom právnom systéme s osobitným zreteľom na hodnoverné miesta

JANA CHMEĽOVÁ: Uhorská križiacka výprava do Svätej zeme pod vedením kráľa Ondreja II. v r. 1217 – 1218

PETER MATIJEK: K politickým konfliktom Mateja Korvína a cisára Fridricha III.


ANOTÁCIE


BERANOVÁ, M.: Slované (Jozef Vrábeľ)

ČEŠKA, J.: Zánik antického světa (Branislav Kovár)


INTERNET

Histórické stránky n@ internete


AD REM
Rozhovor s Mgr. Vincentom Múcskom, PhD.


Žiadne komentáre: